Klimt, Gustav.
Mosaico Gustav Klimt: Danae
Gustav Klimt: Danae FK073

108x100cm levigata 1154 €
Mosaico Gustav Klimt: Il bacio
Gustav Klimt: Il bacio FK053

100x80cm levigata 882 €
Mosaico Klimt: Vergine
Klimt: Vergine FK114

200x180cm levigata 4012 €